I. Úvodné ustanovenie

    Nižšie uvedené obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.
   
    
Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu je :
    Ing. Tomáš Matějka

    Sadová 729
    67971 Lysice
   Česká republika
    IČ: 88332683
    DIC: CZ8411054553

    Korespondenčná adresa:
    Ing. Tomáš Matějka
    Sadová 729
    67971 Lysice
   Česká republika
    Tel: +420 777 770 608
    E-mail:info@futons.cz

II.a) Uzavretie kúpnej zmluvy

    Všetky objednávky, podané prostredníctvom elektronického obchodu, telefónu, alebo prostredníctvom emailovej objednávky, sú považované za záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s platnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Údaje uvedené kupujúcim musia byť pravdivé a presné Formulár elektronickej objednávky, telefonickej komunikácie alebo emailovej objdnávky, vyplnený kupujúcim je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamihu prijatia elektronickej objednávky alebo emailovej objednávky. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho po zaplatení kúpnej ceny a jeho prevzatím. Kupujúci sa zaväzuje odobrať záväzne objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu uvedenú na objednávke respektvě vystavenej faktúre. Ak kupujúci nesplní svoj záväzok odobrať a zaplatiť objednaný tovar, má predávajúci právo odmietnuť ďalšie objednávky tohto nakupujúceho. Vyplnením registračného formulára alebo objednávky dáva kupujúci predávajúcemu súhlas na zhromažďovanie a archivovanie osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch. Tieto údaje smie použiť predávajúci len v rámci platných predpisov pre zaistenie administratívy a účtovníctva firmy.Prodávající je povinný doručiť objednaný tovar kupujúcemu. Pritom je povinný brať do úvahy dodatky, alebo odchýlky (veci uvedené v poznámke), ale len do tej miery, ak je to schopný zaistiť. Ak sa dodatok bude uberať smerom, ktorý predávajúci nebude schopný zaruřit, bude kupujúci okamžite informovaný a prípadne dohodnuté iné riešenie objednávky.

II.b) Platba

Tovar je možné uhradiť hneď niekoľkými spôsobmi:

platba bankovým prevodom (na špecifický bankový účet) 2000369667/2010 u Fio banky
dobierkou alebo bankovou kartou
pomocou go pay systému (transakcie v euro)III. Expedičná doba a dodacie podmienky


    Vami objednaný tovar Vám bude zaslaný prepravnou firmou Toptrans alebo Geis, českú poštou, popr. osobným rozvozom, kedy poštovné a balné hradí predávajúci. Rôzne tovar má rôznu dobu dodania. Niektoré tovar je na sklade, iné sa vyrába na zákazku alebo sa zadáva do výroby až po objednaní. Informujte sa na dodaciu lehotu. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak neprevezme kupujúci tovar pri dodaní, je predávajúci oprávnený požadovať uhradenie vzniknutých nákladov a ďalej je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi a spísať škodovú udalosť V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky či iné poškodenie, nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky nemôže byť braný ohľad. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť dodacie podmienky predávajúceho.


IV. Reklamácie

   

Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s reklamačným poriadkom elektronického obchodu a predpismi platnými v SR pri uzavretí smlouvy.Prodávající zodpovedá za to, že dodaný tovar nemá vady. Ak dodá kazové tovar, tak má zákazník právo na výmenu alebo opravu.Není ak ani jedno z tohto možné, možno odstúpiť od zmluvy. Predávajúci môže poskztnout zľavu pri výskyte chyby. V prípade, že sa v záručnej dvojročnej dobe vyskytla vada, je nutné rozlíšiť medzi podstatným a nepodstatným porušením kúpnej zmluvy. V prvom prípade si zákazník môže vybrať, či chce tovar vymeniť, opraviť, úplne odstúpiť od zmluvy alebo zľavu. U nepodstatného porušenia zmluvy potom zákazník môže žiadať odstránenie chyby či zľavu, odstúpiť môže, len ak predajca odmietne poruchu odstrániť alebo to nestihne včas.
V. Odstúpenie od kúpnej zmluvy - vrátenie tovaru

    Kupujúci má právo podľa odseku 6 novely občianskeho zákonníka č.367 / 2000 odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa tak rozhodne, musí odstúpenie od zmluvy doručiť predávajúcemu najneskôr do 14 dní (rozhoduje dátum odoslania). Táto lehota sa nevzťahuje na tovar vyrobený alebo upravené na želanie zákazníka (atyp) podla §1837 ods. 1 NOZ. Tovar po predchádzajúcej dohode s predávajúcim môže odoslať vo vopred dohodnutom termíne na vlastné náklady, ktoré budú preplatené predávajúcim v cenníkovej najlacnejší cene, v prípade, keď kupujúci platil za dopravu pri kúpe tovaru. Ak bola pri kúpe tovaru doprava zdarma, nevzniká kupujúcemu právo na preplatenie postovneho zpatky k predávajúcemu. Tovar je nutné zaslať nepoškodený a čo najmenej bez známok užívania alebo opotrebovania. Tovar nie je nutné zaslať v pôvodnom obale späť, predávajúci potom bude účtovať náklady na obstaranie nového obalu. Tovar nie je možné vracať na dobierku. Po obdržaní vráteného tovaru predávajúci do 14 dní zákazníkovi vráti späť zodpovedajúcu čiastku vopred dohodnutým spôsobom. Predávajúci nehradí prípadné náklady za uvedenie tovaru do pôvodného stavu v prípade opotrebenia alebo poškodenia pri nedostatočnom zabalenie pri vrátení tovaru, a ďalej s nákladmi na obstaranie nového obalu.

VI. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho, právo na zmenu ceny

    Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
- tovar sa už nevyrába alebo nedodáva,
- výrazným spôsobom sa zmenila cena tovaru.

V týchto prípadoch bude kupujúci neodkladne kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu vrátená späť. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Platné ceny sú potvrdené kupujúcemu v okamihu potvrdenia objednávky. Ak je platná cena totožná alebo nižšia ako na objednávke, tovar je dodaný za platnú cenu v okamihu prijatia objednávky. Pokiaľ je cena vyššia, než cena uvedená na objednávke, predávajúci bezodkladne o tejto skutočnosti informuje kupujúceho.

VII. Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších předpisů.Kupující súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo.Kupující súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia používateľského účtu. Nezvolí Ak kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzavretie kúpnej smlouvy.Kupující berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajích.Zpracováním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.Osobní údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným způsobem.Kupující potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajů.V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže: požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie, požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.Požádá ak kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.VIII. Záverečné ustanovenia

    Odovzdaním objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje cenu tovaru, podmienky dodávky a všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odovzdania objednávky, ako aj v deň odoslania objednaného tovaru. Účastníci sa výslovne v zmysle ust. § 262 odsek 1 obchodného zákonníka dohodli, že nie je podmienkami výslovne stanovené inak, riadia sa ich práva a povinnosti platnými zákonmi Slovenskej republiky.

80 % tovaru skladom

Všetky základné rozmery futonov, shiatsu, tatami a postele vo farbe natural SKLADOM.

Doručenie do 48 hod.

Skladové položky budú odoslané a doručené do 2 dní od prijatia platby alebo objednávky.