Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na predaj tovaru pánom Tomas Matejka IČO: 88332683, www.futonshop.sk, so sídlom Oulehla 526, 67971 Lysice (ďalej ako "predávajúci").

1

Záruka za jakost1.1Prodávající zodpovedá kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady. Zejménaprodávající zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci vec prevzal: 1.1.1má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania také vlastnosti, potom také, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na charakter tovaru a na základe reklamy predávajúceho a / alebo výrobcu; 1.1.2se vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sevěc tohto druhu bežne používa; 1.2Kupující je povinný pri prevzatí od prepravcu riadne skontrolovať stavpřebíraného tovaru, jeho úplnosť a nepoškodenosť obalov podľa prepravného listu.

2

Spôsob uplatnenia reklamace2.1Práva kupujúceho z chybného plnenia (ďalej ako "reklamácia") musí byť uplatnená vsúlade s týmto reklamačným řádem.2.2Kupující má právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho, a to v ktorejkoľvek jehoprovozovně v sídle prodávajícího.2.3Kupující má právo uplatniť reklamáciu u osoby, ktorá je na to určená v príslušnom záručnom liste a / alebo v príslušnom daňovom doklade, ak je určenáosoba v mieste predávajúceho alebo v mieste kupujúcemu bližším.2.4Kupující je povinný pri reklamácii doložiť dátum kúpy daného tovaru, a to zejménapředložením príslušného daňového dokladu a / alebo záručného listu, popr. jinýmvěrohodným způsobem.2.5Kupující nemá právo uplatniť reklamáciu na vadu, ktorá bola vytýkaná už vminulosti, ak na ňu bola poskytnutá primeraná zľava z kúpnej ceny danéhozboží.2.6Kupující uplatní reklamáciu dodaním alebo doručením reklamovaného tovaru naadresu predávajúceho. Potom začína plynúť lehota na vybavenie reklamácie.

3

Lehoty pre uplatnenie a vybavenie reklamace3.1Lhůta pre uplatnenie reklamácie začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, ktorýje uvedený v daňovom doklade alebo na záručnom liste či inom takovémdokumentu.3.2Zaruční lehota pre spotrebiteľov činí pre nový tovar 24 měsíců.3.3Prodávající poskytuje záruku kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľom (tj. propodnikatele), v prípade, že je to pri danom tovare výslovne uvedeno.3.4Kupující je povinný reklamovať tovar bez zbytočného odkladu po tom, čo zistí, že jena tovar vada. Predávajúci nezodpovedá za zväčšenie rozsahu poškodenia, pokudkupující tovar užíva, hoci o vade ví.3.5Reklamuje Ak kupujúci tovar oprávnene, nebeží lehota na reklamáciu po dobu, pokterou je tovar v oprave, a kupujúci ho nemôže užívat.3.6Prodávající je povinný o reklamácii rozhodnúť ihneď, v zložitejších prípadoch do30 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba potrebná k odbornémuposouzení vady. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu písomné potvrdenie, vekterém bude uvedený dátum a miesto uplatnenia reklamácie, charakteristikavytýkané vady, požadovaný spôsob vybavenia reklamácie a spôsob, akým budekupující informovaný o jej vybavení. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí býtvyřízena bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatněníreklamace, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Marnéuplynutí tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. Spôsob vyřízeníreklamace a dobu jej trvania je predávajúci povinný kupujúcemu písemněpotvrdit. Kupujúci nie je oprávnený bez súhlasu predávajúceho meniť jednouzvolený spôsob vybavenia reklamácie výnimkou situácie, kedy ním zvolený spôsob řešenínení možné vôbec alebo včas uskutečnit.3.7Je Ak je reklamácia uznaná za oprávnenú, má kupujúci právo na úhradu účelněvynaložených nákladov spojených s uplatnením reklamace.3.8V prípade vyriešenia reklamácie výmenou tovaru nebeží nová lehota pre uplatněnípráv z chybného plnenia, ale pokračuje plynutie lehoty reklamovaného zboží.3.9Není Ak je reklamácia uznaná, nesie účelne vynaložené náklady kupujúci v celej výške.

4

Výnimky zo zodpovednosti za vady4.1Prodávající nezodpovedá za vady tovaru v nasledujúcich prípadoch: 4.1.1 Ak vada na tovare v čase prevzatia a pre takúto vadu je dohodnutá zľava z kupníceny; 4.1.2 spôsobená kupujúcim a vznikla nesprávnym užívaním, skladovaním, nesprávnou údržbou , zásahom kupujúceho či mechanickým poškodením tovaru; 4.1.3vada na tovar vznikla opotrebením spôsobeným obvyklým užívaním nebovyplývá ak to z povahy veci; 4.1.4jde ak o tovar použitý a vada odpovedá miere používania alebo opotrebenia, ktoré mělozboží v čase prevzatia tovaru kupujúcim; 4.1.5mechanické poškodenie tovaru; 4.1.6vada vznikla neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti tovaru; 4.1.7provedení nekvalifikovaného zásahu či zmena parametrov; 4.1.8používání tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredie, ktoré je pre predajňu nebovýrobcem určené; 4.1.9poškození v dôsledku vyššej moci;

5

Záverečná ustanovení5.1Ve vzťahu k splneniu povinnosti podľa § 14 zákona č. 634/1992 Zb. prodávajícíinformuje kupujúceho o možnosti využiť pre prípadné mimosúdne řešeníspotřebitelských sporov Slovenskú obchodnú inšpekciu (www.coi.cz), ktoré jenotifikovaným subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov vedenýmna zoznamu Európskej komise.ÚčinnostTento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1. januára 2010.

      

Reklamácie v skratke:

1. Vyplňte požadované údaje (sprievodný list) pre rýchlejší priebeh reklamácie:

- Aký typ funu máte? Rozmer? - Ako dlho futon máte? - Kto na ňom spi? Ako často? - Zhruba koľko kilogramu má futon zaťaženie? - Aký mate podklad pod Futon? - Koľkokrát ste futon otáčali, za týždeň, za mesiac? - Vertikálne i horizontálne? - rolovalo ste futon? - Máte v miestnosti vlhko? - Ako sa Vám na futonu spí? - požadujete výmenu tovaru alebo opravu? Prípadne vrátenie peňazí? - Popíšte dôvod Vašu nespojenosti s futon, čo je dôvodom na reklamáciu:

2. Dôsledne zabaľte reklamovaný tovar a spolu so sprievodným listom a kópiou faktúry a zašlite na adresu:

Tomáš Matějka
Oulehla 526
679 71 Lysice

3. Informujte prodávajícho o zaslanie tovaru na email:   info@futon-futon.sk

4. Akonáhle predávajúci přemezme reklamovaný tovar, pošle Vám informáciu o začatí reklamácie.

5. Reklamovaný tovar sa preskúma, prípadne zašle do výroby pre hlbšie rozbor.

6. Do 30 dní od začatia reklamácie Vám dôjde vyjadrenie k reklamácii. Pokiaľ bude reklamácia uznaná, dôjde k naplneniu záväzku z našej strany (výmena, oprava alebo vrátenie čiastky za tovar) a súčasne preplatíme poštovné od Vás k nám za najnižší možný bežný prepravnej tarify na trhu v deň poslanie. Pokiaľ nebude reklamácia uznaná, suma za poslanie tovaru od Vás k nám a od nás k Vám bude na Váš účet.

80 % tovaru skladom

Všetky základné rozmery futonov, shiatsu, tatami a postele vo farbe natural SKLADOM.

Doručenie do 48 hod.

Skladové položky budú odoslané a doručené do 2 dní od prijatia platby alebo objednávky.